Strona główna Realizacje Projekt kotłowni na zrębkę drzewną o mocy 2MW

Realizacje

Projekt kotłowni na zrębkę drzewną o mocy 2MW


Projekt kotłowni na zrębkę drzewną o mocy 2MW
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem uzgodnień i pozwoleń oraz budowa w oparciu o wykonaną dokumentację , nowego źródła ciepła wraz z przyłączem cieplnym do zespołu budynków szkolno - przedszkolnych w Krośnicach. W zakres projektu wchodziły:
- wykonanie niezbędnych inwentaryzacjii ekspertyz (w tym geologicznych)
- wykonanie projektu kotłowni opalanej biomasą wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi częśći architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej i elektrycznej
- projekt przyłącza cieplnego oraz projekt sieci ciepłowniczej
- projekt przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem terenu
- projekt przyłącza wodociągowego
- projekty dróg i placów
- projekt AKPiA dla całości inwestycji
- opracowanie planu bezpeiczeństwa i ochrony zdrowia
- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę
- sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku kotłowni. 
Przedsięwzięcie miało na celu generalną zmianę zaopatrzenia w ciepło budynków zespołu szkolno - przedszkolnego, eksploatowanych przez Urząd Gminy w Krośnicach.
Przebudowa systemu zapewniła osiągnięcie następujących efektów:
- obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery
- obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez zastosowanie kotłów opalanych biomasą
- znaczne obniżenie całkowitych kosztów wytwarzania ciepła i zapewnienie długoterminowej ich kontroli poprzez elastycznie dobrane urządzenia wytwórcze
- optymalizacja wytwarzania ciepła i eksploatacji systemu poprzez centralizację wytwarzania i zarządzania
- stworzenie bazy dla promocji oraz edukacji o metodach i zaletach wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży
Profil sieci ciepłowniczejProjekt sieci cieplnej wraz z przyłączamiProfil przyłącza wodociągowegoPrzekrój kotłowniPlan zagospodarowania terenuRzut kotłowniRzut elewacji kotłowni
0
lat
Doświadczenia na rynku, tysiące zadowolonych klientów
0
ponad
Zrealizowanych inwestycji w branży instalacyjnej i budowlanej
0
na dobę
Serwis urządzeń grzewczych dla przemysłu i klientów indywidualnych